„Свежият“ априлски полъх…

.

Инструкция до окръжните и околийските началници на МВР за приемане на решение София да бъде прочистена от вражески и престъпни елементи, ноември 1956 г.

Лично, строго секретно!

До окръжните и околийски началници на МВР в Народна Република България

Другари,

Столицата на нашата страна – София, е наситена с много вражески и престъпни елементи. Наред с такива, които са се родили и живеят в София още отпреди 9 септември 1944 г., след тая дата, по един или друг начин вражески и престъпни лица са напуснали населените места в провинцията, в които са живели дотогава, дошли са в София и са се настанили в разни търговски организации и други учреждения и заведения. Такава голяма концентрация на вражески и престъпни лица в София, много от които са развивали и развиват контрареволюционна и престъпна дейност или се занимават с нечестни дела, представлява опасност и пречка за правилното изпълнение на поставените от Партията и Правителството задачи. Немалка част от тези лица даже са получили и софийско жителство.

Наложително е столицата да се прочисти от такива вражески и престъпни елементи. За да се проведе правилно това мероприятие и за да не се допусне в никакъв случай да пострадат някои честни трудещи се хора, е необходимо окръжните и околийски управления на МВР да извършат следното:

1. Срочно да се представят на ръководството на МВР списъци, към които да се приложат справки за онези вражески, престъпни и, чужди на нашата народна власт елементи – бивши индустриалци, търговци и кулаци, фашистки управници, активни участници във фашистки организации, бивши царски офицери и полицаи, осъждани за криминални и стопански престъпления, спекуланти, хулигани и др.. такива, които в годините след 9 септември 1944 г. са напуснали населените места, в които са живеели дотогава и са се настанили в София. Тези списъци и справки трябва да се съгласуват с околийските комитети на Партията.

2. За да се реши правилно поставената задача, необходимо е да се изготвят два вида списъци:

а) списък на лицата, които трябва да бъдат изселени от София и които могат веднага да бъдат настанени в собствените им домове в провинцията или в такива на свои близки и може да им се намери подходяща работа в производството и селското стопанство или са пенсионери;

б) списък на лицата, които трябва да бъдат изселени от София, но които в момента нямат собствени домове в провинцията или такива на близките им и по-трудно може да им се намери работа в тези населени места, в които са живели по-рано.

3. Справките за всяко лице поотделно, които трябва да се изпратят заедно със списъците, трябва да съдържат следните основни данни:

а) трите имена на лицето;

б) дата на раждането;

в) къде е роден;

г) от какво семейство произхожда;

д) какво е семейното му положение (жена, деца, възраст, работят ли те и къде);

е) на какъв адрес живее сега (в София);

ж) какво е работил в миналото, какво и къде работи сега в София;

з) докога е живял на старото си местожителство и с какво се е занимавал;

и) има ли сега там къща или къде може да бъде настанен (баща, братя, сестри, деца и др.);

к) накратко да се посочи каква вражеска или престъпна дейност е имал в миналото;

л) какво се знае сега за неговото отношение към Партията, народната власт и нейните мероприятия.

4. Така съставените списъци и справки за лицата от околиите, за които се счита, че трябва да бъдат извадени от София и върнати на старите им местожителства, трябва да се изпратят за преглед в окръжните управления на МВР и съгласуват с окръжните комитети на Партията.

5. От околийските и окръжни управления на МВР, съгласувано със съответните комитети на Партията, трябва да се доложи има ли места и възможности за настаняване на ново местожителство на вражески и престъпни елементи и за колко семейства, в кои населени места на околията (за всяко селище поотделно), където може да упражняват някакъв труд – например в ДЗС, ТКЗС, мини и др. предприятия, нуждаещи се от работна ръка и какви са там битовите условия. (Това не се отнася за околиите по южната граница.)

6. Окръжните и околийски управления на МВР се задължават да прилагат строго паспортния режим към онези вражески елементи, които са били изселени от София и не им е възстановено старото жителство и които самоволно, без разрешение, се завръщат в София.

В същото време околийските и окръжни управления на МВР да установят и съобщят в Министерството за такава категория лица, като се посочат адресите, на които живеят сега в София. В списъците да се посочи имат ли там квартири и от какво са се препитвали.

7. Софийско окръжно управление МВР да разработи и ми представи за утвърждение цялостен план както по установяването и определянето на лицата за изселване, така и за организацията на тяхното изселване от столицата.

Обръщам вниманието на всички началници, че въпросът е много сложен и при неправилни и прибързани действия от тяхна страна могат да се получат и отрицателни резултати. Затова към възложената задача трябва да се подходи много сериозно, внимателно и задълбочено, като предварителната подготовка се запази в пълна тайна.

Данните, които ще се дават за отделните лица, трябва да бъдат действителни, точни и проверени. В никакъв случай не трябва да се изхожда от лични настроения и отношение към дадено лице.

Списъците и справките за лицата от престъпен характер по линия на НМ да се съставят отделно от тези за вражеска, антинародна и контрареволюционна дейност – по ДС.

Министър на вътрешните работи
генерал-полковник: (п)

.

„Да се запази за вечни времена“, София, 2002, информационен бюлетин на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление към Генералния щаб

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert